Репозиторій

Репозиторій

  Тихий В. П. Вибрані праці з конституційного і кримінального права / В.П. Тихий ;[передм. В.Я. Тація ; упоряд.: А.А. Яковлев, О.М. Сарнавський]. – Харків : Право, 2017. – 848 с.

 

Вибрані наукові праці включають роботи автора: монографії, наукові статті, тези наукових доповідей, навчальні посібники, конспекти лекцій, розділи підручників і науково-практичних коментарів. Публікації розташовані в системі: з конституційного права – відповідно до структури Конституції України, із Загальної частини кримінального права – Загальної частини Кримінального кодексу України, з Особливої частини кримінального права – ієрархії цінностей: людина, суспільство, держава.

 

Для наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, практичних працівників, усіх, хто цікавиться науками конституційного і кримі­нального права.

 

  Меры пресечения в уголовном процессе по законодательству Украины,  Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Молдова: сборник научных трудов (рос. мовою). – Киев: Национальная академия прокуратуры Украины, 2018. – 198 с.

 

В сборнике научных трудов «Меры пресечения в уголовном процессе по законодательству Украины, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Молдова» изложены материалы веду- щих ученых, представителей правоохранительных органов, высших учеб- ных заведений вышеуказанных стран, касающиеся реализации научно- практических подходов к решению проблем интерпретации и реализации конституционных прав и свобод человека в национальных правовых систе­мах, практики правоприменительной деятельности в этой сфере, в частно- сти, во время применения мер пресечения в уголовном производстве.

 

  Децентралізація влади. Законодавство. Роз’яснення. Зразки документів /за ред. В. В. Бондаренка. – Київ: Юрінком Інтер, 2017. – 420 с.

 

Пропонована збірка є першим глибоко систематизованим виданням, в якому надаються важливі нормативно-правові акти з питань децентралізації влади в нашій державі. Збірка поділена на вісім розділів за чітким критерієм компетенції органів місцевого самоврядування. Вона охоплює найважливіші напрями діяльності само­врядних суб’єктів: від концептуальних засад і законодавчих основ самоврядуван­ня, ролі та діяльності територіальних громад до здійснення адміністративних по­слуг і забезпечення сфери медицини, будівництва доріг, утримання гуманітарної сфери тощо.

 

Збірка стане у нагоді всім, хто бере участь у державній політиці з де­централізації та перерозподілу ресурсів.

  О.В. Шум. Англійська мова в діалогах (з граматичним коментарем). Базовий рівень: посібник / О.В. Шум. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 238 с.

 

Посібник призначений для студентів і слухачів початкового та середньо­го рівнів володіння англійською мовою. Мета розробки – підготувати їх до вільного спілкування у побутовій та діловій сферах. Практичний курс умі­щує необхідний обсяг лексики, граматичні коментарі, діалоги та завдання з аудіювання. Посібник складається з 10 комплексних уроків, у кожному з яких представлено тематичний глосарій із мовними кліше, типові діало­ги, лексичні та граматичні вправи. До посібника додаються завдання до аудіодіалогів. Курс орієнтований на розвиток комунікативних навичок і пе­редбачає інтегративний спосіб навчання іноземної мови. Матеріали посіб­ника можуть бути використані як для роботи у групах, так і для самостійно­го опанування базовими елементами розмовної та ділової англійської мови.

  Георгісвський Ю.В. Компетенція органів публічної влади: теорія і практика застосування / Ю. В. Георгієвський.— К.: Логос, 2015.— 345 с.

 

Наукове видання присвячено системному аналізу інституту компетенції органів публічної влади, які виконують управлінські функції і вимагають системного методологічного підходу і запровадження нових принципів організації влади як на центральному, так і на місцевому рівнях управління, впровадження децентралізації як умови побудови ефективного самоврядування і забезпечення розвитку територіальних громад. Автор пропонує вирішувати нові завдання визначення збалансованої і достатньої компетенції органів державної влади і місцевого самоврядування на підставі методологічно обґрунтованої основи аналізу власного і зарубіжного досвіду.

 

Робота розрахована на широке коло читачів: науковців, практиків, аспірантів і студентів юридичного профілю.

  Капля О.М. Теорія та практика реалізації принципів адміністративного судочинства України : монографія/ О.М. Капля — К. : СПД Чалчинська Н.В., 2017.-392 с.

 

Монографію присвячено теоретико-методологічному та прак­тично-правому аналізу поняття, системи, засад формування і реалі­зації принципів адміністративного судочинства України. Досліджено проблеми їх правозастосування, здійснено пошук прогалин сучасно­го адміністративно-процесуального права, розроблено практичні ре­комендації та пропозиції щодо підвищення ефективності нормотворчої, правозастосовної та інтерпретаційної діяльності в галузі адмініс­тративної юстиції, сформульовано шляхи удосконалення практичної реалізації принципів адміністративного судочинства України.

 

Розраховано на наукових працівників, працівників органів за­конодавчої та виконавчої влади, викладачів, слухачів, студентів та аспірантів правових спеціальностей, юристів-практиків.

 

Гринюк В. О. Функція обвинувачення в кримінальному провадженні України:теорія та практика: монографія / В. О. Гринюк. – К.: Алерта, 2016. – 358 с.

У монографії на основі Кримінального процесуального кодексу України 2012 року, виходячи зі змішаної форми кримінального провадження з урахуванням принципу змагальності сторін, розроблено нову авторську концепцію функції обвинувачення у кримінальному провадженні України. Досліджено поняття та зміст категорії «функція обвинувачення» у кримінальній процесуальній доктрині, суб’єкти обвинувачення та види реалізації ними функції обвинувачення, предмет і зміст обвинувачення. Розглянуто міжнародні стандарти реалізації функції обвинувачення. Охарактеризовано порядок формування обвинувачення на стадії досудового розслідування, повідомлення про підозру (первинне обвинувачення), обвинувальний акт (остаточне обвинувачення). Досліджено порядок підтримання публічного обвинувачення під час підготовчого провадження та судового розгляду, у тому числі у особливих порядках кримінального провадження. Надано пропозиції та рекомендації щодо розвитку та удосконалення нормативно-правової регламентації реалізації функції обвинувачення в кримінальному провадженні України.

Для наукових, науково-педагогічних працівників, докторантів, здобувачів вищої юридичної освіти, працівників судових і правоохоронних органів, адвокатів, а також усіх тих, хто цікавиться проблемами кримінального процесуального права.

  Права людини в діяльності української поліції 2016: науково- практичне видання / Упоряд. та ред. Крапивін Є. O. – К.: Софія-А, 2017 р.-302 с.

 

Видання присвячене стану дотримання прав людини в діяльності української поліції протягом року, а також ключовим подіям в сфері поліцейської діяльності – реформі поліції та атестуванню (переатестації) поліцейських.

Головний акцент видання зроблено на аналізі дотримання поліцією основоположних прав та свобод людини, що закріплені в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року: порядок розділів та перелік прав, що в ньому висвітлюється, відповідають порядкові статей Конвенції.

Аналіз ґрунтується на різних джерелах інформації – офіційній статистиці органів державної влади, результатах соціологічних досліджень, наукових публікаціях, індивідуальних зверненнях громадян та повідомлень в засобах масової інформації.

 

Щорічне видання започатковано Управлінням моніторингу дотримання прав людини (УМДПЛ) в системі МВС в 2008 році.

  Історія державної служби в Україні : у 5 т. / O. Г. Аркуша, О. В. Бойко, Є. І. Бородін та ін.; відп. ред. Т.В. Мотренко, В. А. Смолій ; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.; Голов. упр. держ. служби

України, Ін-т історії НАН України. – К. : Ніка-Центр, 2009.

 

У «Історії державної служби в Україні» аналізується широкий спектр проблем, пов’язаних з державотворчим процесом, політико-адміністративним устроєм, організацією державного управління та державної служби та діяльністю державних службовців. Авторський колектив починає своє дослідження з аналізу взаємовідносин давніх держав та суспільств на території України і завершує його характеристикою державотворчого процесу в Західноукраїнській Народній Республіці. Аналізуються всі форми і типи (національний, імперський, окупаційний) управлінської діяльності на українських землях.

 

Видання розраховано на державних посадовців, політиків, професійних істориків, а також усіх, хто цікавиться історією України.

  Колодяжний М. Г. Сучасний зарубіжний досвід громадського впливу на злочинність :монографія / М. Г. Колодяжний ; за ред. В. В. Голіни. – Харків : Право,2017.– 252 с.

 

Монографія присвячена вивченню сучасного стану та основних форм громадського впливу на злочинність у низці країн світу. У роботі здійснюється спроба висвітлення розуміння громадськості як суб’єкта запобіжної діяльності передусім у розвинених західних державах. Автор досліджує нормативно-правові акти, що регламентують та визначають діяльність недержавних органів у сфері запобігання злочинності за кордоном. На підставі вивчення офіційної статистичної інформації органів кримінальної юстиції здійснюються певні висновки щодо стану й сучасних тенденцій злочинності у низці держав Північної та Південної Америки, Європи і Азії. Проводиться ґрунтовний науковий аналіз різних форм участі громадських організацій та окремих громадян у запобіганні й протидії злочинності у таких країнах, як: США, Велика Британія, ФРН, Франція, Італія, Російська Федерація, Республіка Бєларусь, Республіка Казахстан, Бразилія, Колумбія, Мексика, Чилі, Перу, Гватемала, Аргентина, Японія, Ізраїль та ін. Наводяться показники ефективності окремих напрямів громадського впливу на злочинність. На підставі дослідження зарубіжного досвіду участі громадськості у запобіганні злочинності пропонується низка напрямів його упровадження у правотворчій та правозастосовній практиці в Україні.

Для працівників правоохоронних органів, учених, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів та факультетів, а також широкого загалу читачів.

  Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 березня 2017 р.). – У 2-х ч. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2017. — Ч. 2. – 304 с.

 

Збірник містить матеріали одноіменної міжнародної науково-практичної конференції, проведеній спільно Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ та Національною академією прокуратури України. У заході взяли участь науковці, викладачі та здобувачі вищих навчальних закладів та наукових установ України і зарубіжжя, а також фахівці-практики правоохоронних органів, активісти громадських організацій. Тематика публікацій охоплює актуальні проблеми протидії злочинності.

 

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі та навчальному процесі спеціалізованих ВНЗ, а також у законотворчості та правоохоронній діяльності.

 

 

 

 

  Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 березня 2017 р.). – У 2-х ч. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2017. – Ч. 1.-256 с.

 

Збірник містить матеріали одноіменної міжнародної науково-практичної конференції, проведеній спільно Дніпропетровським державниим університетом внутрішніх справ та Національною академією прокуратури України. У заході взяли участь науковці, викладачі та здобувачі вищих навчальних закладів та наукових установ України і зарубіжжя, а також фахівці-практики правоохоронних органів, активісти громадських організацій. Тематика публікацій охоплює актуальні проблеми протидії злочинності.

 

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі та навчальному процесі спеціалізованих ВНЗ, а також у законотворчості та правоохоронній діяльності.

 

  Збірка актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (з коментарями та роз’ясненнями) / Укладачі: Бичкова С.С., Котляревський Я.В.. Лошицький М.В., Павлов Д.М., Удовик М.С. – К.: Ваіте, 2017.- 1052 с.

 

Збірка актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення підготовлена шляхом узагальнення та систематизації чинних нормативно- правових актів у сфері фінансового моніторингу. У виданні містяться коментарі, наявні офіційні роз’яснення та історичні довідки щодо нормативно-правових актів, для ефективного їх застосування у правозастосовчій діяльності.

Видання розраховано на працівників суб’єктів фінансового моніторингу, правоохоронних та судових органів, наукових працівників, а також викладачів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів і практикуючих юристів.

 

Погляди, висловлені у цій публікації належать авторам цього видання і не обов’язково відображають погляди Координатора проектів ОБСЄ в Україні

 

  Бєсєдна  Л.Л. Мовно-термінологічні  проблеми законодавства України :

монографія / Л.Л. Бєсєдна, О.В. Гладківська ; за заг. ред. Гладківської О.В. – К. : ТОВ «ПанТот», 2015.-128 с.

 

В монографії узагальнено результати наукових досліджень стосовно мовно-термінологічних аспектів формування термінологічної системи законодавства України. Теоретичні дослідження доповнено прикладами, що ілюструють проблемні питання термінології в інформаційній сфері.

Проаналізовано національні стандарти й методичні приписи щодо її термінологічних прийомів, а також шляхи подальшого впорядкування понятійного апарату українського законодавства.

 

Розраховано на юристів та лінгвістів – наукових і практичних працівників, які цікавляться питаннями правотворення та законодавчої діяльності.

 

  Устименко В.В.  Підвищення професійної компетентності прокурора: монографія / В.В. Устименко. – К.: Національна академія прокуратури України, 2017. – 208 с.

 

Монографія присвячена актуальним питанням організаційно-правових за­сад підвищення кваліфікації та формування професійної компетентності прокурорів. З’ясовано поняття професійної компетентності, підвищення кваліфікації та безперервного професійного навчання прокурорів. Охарактеризовано досвід зарубіжних країн щодо організації функціонування систем безперервної підготовки прокурорів.

Особливу увагу приділено розгляду правової основи, сутності, принципів і структури системи підвищення кваліфікації прокурорів. Встановлено шляхи та обґрунтовано напрями вдосконалення системи підвищення професійної компетентності прокурорів. Запропоновано впровадження концептуальної моделі системи безперервної професійної підготовки прокурорів.

 

Видання буде корисне насамперед для студентів, аспірантів, викладачів ви щих юридичних навчальних закладів, працівників органів прокуратури та інших правоохоронних органів, суддів, а також усіх, хто цікавиться проблемами діяльності прокуратури.

 

  Чупринська Є.М.  Перегляд Верховним Судом України судових рішень у кримінальних справах: монографія / Є. М. Чупринська. – Київ-Хмельницький ФОП Мельник А.А., 2016.-278 с.

 

Монографічне дослідження присвячене комплексному вивченню правової природи процесуальної діяльності Верховного Суду України з перегляду рішень суду касаційної інстанції, яке має надзвичайно важливе значення як у аспекті розв’язання завдань кримінального судочинства, серед яких головним є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, так і з огляду на необхідність створення самостійної та незалежної судової гілки влади. При висвітленні вказаних питань ураховано суттєві зміни до процесуального статусу Верховного Суду України, які відбулися в рамках проведення масштабної судової реформи та набрання чинності Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд». З метою дослідження інституту вищого судового органу, отримані результати порівняно з правовими нормами зарубіжних країн континентальної та англо-американської систем права.

 

Видання адресоване науковцям, аспірантам, студентам юридичних навчальних закладів, юристам-практикам та широкому загалу читачів, які цікавляться проблемами реформування органів прокуратури в Україні.

 

  Іваницький С.О. Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: принципи та система: монографія / С.О. Іваницький. – Київ: Інтерсервіс, 2017. – 800 с.

 

У монографії розроблено теоретичну модель правового регулювання системи і принципів адвокатури України, сформульовано рекомендації щодо вдосконалення фундаментальних основ організації вітчизняної адвокатської корпорації.

 

Книга розрахована на широку цільову аудиторію й буде цікава науковцям, викладачам і студентам ВНЗ юридичного профілю, адвокатам, суддям, прокурорам, а також усім правникам і пересічним громадянам, які проявляють інтерес до діяльності адвокатури.

  Ланде Д.В., Фурашев В.М.

Основи  інформаційного   і соціально-правового моделювання: монографія. – К. : ТОВ “ПанТот”, 2012. – 144 с.

 

У монографії наведено теоретичні і практичні засади моделювання соціально-правових явищ, процесів, процедур. Наведено необхідні відомості та приклади граничних нормативно-правових умов моделювання, а також приклади окремих моделей. Розглянуто питання динаміки інформаційних потоків, як «середовища вимірювання» суспільної думки.

 

Книгу призначено як для широкого кола фахівців-аналітиків в галузях правознавства, державного управління, соціальних комунікацій, так і для студентів старших курсів, аспірантів.

Ємельянов В.П. Антитерористичне законодавство: поняття, система, шляхи вдосконалення : монографія / В.П. Ємельянов. – X. : Право, 2016. – 88 с.

 

Монографія присвячена питанням протидії терористичним проявам правовими засобами. У виданні на підґрунті досягнень юридичної науки, аналізу чинного вітчизняного та зарубіжного законодавства і відповідних міжнародно-правових документів встановлюються недоліки й суперечливості антитерористичного законодавства України та пропонуються науково обґрунтовані шляхи його вдосконалення.

 

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів та практичних працівників.

  Івахненко О. А. Кримінальна відповідальність за хуліганські діяння: хуліганські злочини та склади злочинів : монографія / О.А. Івахненко ; за заг. ред. В.П. Ємельянова. – X. : Право, 2016. – 184 с.

 

Монографія присвячена розробці проблем кримінальної відповідальності за хуліганські діяння. У виданні на основі порівняння чинного національного закону про кримінальну відповідальність за хуліганські діяння з колишнім вітчизняним кримінальним законодавством та чинним кримінальним законодавством певних зарубіжних країн з’ясовується сутність хуліганських діянь як злочинів, що вчиняються в реальній дійсності, та як складів злочинів, що передбачаються кримінальним законом, розглядаються елементи хуліганських злочинів та ознаки складів хуліганських злочинів і пропонуються шляхи вдосконалення кримінального закону про відповідальність за хуліганські діяння.

 

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних навчальних закладів та практичних працівників.

  Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях: матеріали круглого столу (26 липня 2016 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – 175 с.

 

У збірнику матеріалів круглого столу «Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях», що відбувся 26 липня 2016 року на базі Національної академії прокуратури України, вміщено тези доповідей на тему цього заходу.

Лисенкова К.Є. Принцип змагальності сторін у досудовому кримінальному провадженні: моногр. / К.Є. Лисенкова. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2016.-216 с.

 

Монографія присвячена дослідженню теоретичних і практичних проблем реалізації принципу змагальності сторін у досудовому кримінальному провадженні.
У роботі наведено власне бачення принципу змагальності сторін у досудовому кримінальному провадженні та його структури. Досліджено процесуальні можливості сторін обвинувачення та захисту під час збирання доказів і при закінченні досудового розслідування. Визначено особливості реалізації принципу змагальності сторін у досудовому кримінальному провадженні зарубіжних країн. З’ясовано роль слідчого судді в додержанні принципу змагальності сторін. З урахуванням рекомендацій, викладених у міжнародно-правових актах, практики Європейського суду з прав людини та позитивного досвіду зарубіжних країн розглянуто перспективи вдосконалення положень досудового розслідування в контексті принципу змагальності сторін.

 

Видання буде корисним для прокурорів, адвокатів, суддів, наукових працівників, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами кримінального процесуального права.

  Організація вогневої підготовки працівників органів прокуратури для забезпечення особистої безпеки: навч.- практ. посіб. / [І.В. Вернидубов, О.В. Головкін, С.В. Кочкін, І.І. Присяжнюк, М.С. Туркот]. – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – 170 с.

 

У виданні висвітлено питання нормативного регулювання носіння та застосування вогнепальної зброї, основи стрільби зі стрілецької зброї, заходів безпеки при поводженні зі зброєю, організації та проведення стрільб, психологічної підготовки, матеріальної частини стрілецької зброї та сучасного спорядження, надання першої долікарської медичної допомоги.

 

Навчально-практичний посібник може бути корисний для працівників органів прокуратури, слухачів Національної академії прокуратури України та усіх, хто цікавиться означеною тематикою.

  Пам’ятка з вибухової безпеки / укл.: Жербицький В.Г., Буханченко О.А., Суслов Д.С., Ізотов О.І. та ін. – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – 52 с.

 

У Пам’ятці з вибухової безпеки на основі аналізу практичного досвіду протидії вибуховим загрозам останніх років розглянуто характер загрози від вибухів та обґрунтовано важливість дотримання вибухової безпеки як однієї зі складових безпеки життєдіяльності.

 

Пам’ятка з вибухової безпеки призначена для прокурорів та слідчих військових прокуратур, але може бути корисна і для викладачів, студентів, курсантів, військовослужбовців та всіх громадян, які в повсякденному житті можуть наразитися на небезпеку, пов’язану з вибуховими загрозами.

  Молдован В.В. Кримінальний процес України: лекції. Процесуальні документи / В.В. Молдован, А.В. Молдован, Р.С. Кацавець. – 2-ге вид., із змін, та доповн. – К. : Алерта, 2016. – 360 с.

 

У навчальному посібнику внесені доповнення та зміни після 2012 року. Перший розділ висвітлює питання кримінального процесу України. Зокрема завдання, засади і стадії; процесуальне становище учасників кримінальної процесуальної діяльності; доказове право; порядок провадження слідчих та судових дій: міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. Другий розділ містить відомості, як грамотно і достовірно викладати юридичні факти; складати процесуальні документи за наведеними зразками та фабулами.

 

Для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів. Може прислужитися працівникам правоохоронних органів.

  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д.С. Азаров, В.К. Грищук, А.В. Савченко [та ін.]; за заг. ред. О.М. Джужі, А.В. Савченка, В.В. Чернєя. – К.: Юрінком Інтер, 2016. – 1064 с.

 

У книзі докладно прокоментовано Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III з посиланнями більше ніж на тисячу нормативно-правових актів. Крім того, до кожного розділу по¬дано перелік основних наукових джерел.

 

Видання буде корисним не тільки співробітникам системи органів внутрішніх справ, викладачам і слухачам навчальних закладів МВС України, а й працівникам прокуратури, органів безпеки, інших правоохоронних органів, командирам військових частин і начальникам військових установ, суддям, адвокатам, юрисконсультам, науковцям, викладачам, аспірантам і студентам юридичних навчальних закладів.

  Тертишник В.М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України / В.М. Тертишник. Видання 12-те доповн. і перероб. – К.: Алерта, 2016. – 810 с.

 

У цій роботі на основі аналізу нового КПК України станом на 20 квітня 2016 року ґрунтовно викладено основні положення сучасного кримінального процесуального законодавства України, проаналізовано практику його застосування, подано рекомендації щодо вирішення проблемних питань з урахуванням положень міжнародних правових актів Європейського суду з прав людини, розглянуто проблеми кримінально-процесуальної науки та практики судочинства.

 

Робота розрахована на слідчих, детективів, адвокатів, прокурорів, слідчих суддів, суддів, присяжних, працівників Національної поліції, прокуратури, суду та адвокатури, співробітників СБУ, митних та податкових органів, студентів, магістрантів, слухачів і курсантів вищих юридичних навчальних закладів.
Із змінами та доповненнями станом на 20 квітня 2016 р.

  Екологічне право: навчальний посібник / за ред. к.ю.н. Устименко Т.П. – К. : Алерта, 2016. – 290 с.

 

Навчальний посібник підготовлений на основі норм чинного законодавства і розкриває основні інститути сучасного екологічного права. Основу посібника становлять Загальна і Особлива частини, які включають відповідні теми.

 

Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних юридичних закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.

  Іванов Ю.Ф. Трудове право України : навч. посіб. / Ю.Ф. Іванов, М.В. Іванова. – К. : Алерта, 2016. – 224 с.

 

Розглянуто на базі чинного законодавства головні інститути сучасного трудового права України. Посібник побудовано за програмою «Трудове право України» для вищих навчальних закладів (спеціальність «Правознавство»).

 

Для студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, викладачів юридичних навчальних закладів.

  Фінансове право : підручник / М.П. Кучерявенко, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев та ін.; за ред. М.П. Кучерявенка. – X. : Право, 2016. – 440 с.

 

Розкрито зміст основних фінансово-правових понять. З урахуванням положень чинного законодавства проаналізовано найважливіші інститути фінансового права: фінансовий контроль, бюджетне та податкове право, державне страхування, грошовий обіг, банківську та валютну діяльність тощо.

Для студентів і викладачів юридичних та економічних вищих навчальних закладів, працівників фінансових установ, практичних працівників підприємств та організацій.

  Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / Г.М. Анісімов, О.О. Володіна, І.О. Зінченко та ін. ; за ред. М.І. Панова. – X. : Право, 2016. – 356 с.

 

У посібнику розглянуто загальні положення кваліфікації злочинів – її поняття, підстави, етапи, види, принципи, а також питання кваліфікації окремих видів злочинів: проти життя, здоров’я, статевої свободи та статевої недоторканості особи; проти власності і у сфері господарської діяльності; з безпеки руху та експлуатації автотранспорту; проти громадського порядку та моральності. Приділено значну увагу аналізу об’єктивних і суб’єктивних ознак складів злочинів, розмежуванню суміжних складів, відмежуванню злочинних діянь від незлочинних; використано роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, інші матеріали судової практики з кваліфікації окремих категорій злочинів.

 

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних навчальних закладів, науковців, юристів-практиків.

  Задихайло О.А. Адміністративне право України (Загальна частина) : навч. посіб. / О.А. Задихайло. – X.: Право, 2016. – 298 с.

 

У навчальному посібнику, на основі досягнень адміністративно-правової науки, новітніх нормативно-правових актів висвітлені основні теоретичні положення адміністративного права з урахуванням перспектив його подальшого розвитку відповідно до вимог адміністративно-правової реформи.

 

Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих навчальних закладів, а також науковців і практичних працівників, які цікавляться проблемами адміністративного права.

  Панов М.І. Загальні засади кваліфікації злочинів : лекція / М.І. Панов. -X. : Право, 2016.-104 с.

 

Розглядаються загальні положення кримінально – правової кваліфікації злочинів: поняття, підстави, логіко-гносеологічні аспекти кваліфікації, розмежування складів злочинів – як необхідна умова кваліфікації, принципи, види, етапи, значення кваліфікації злочинів.

 

Для студентів вищих юридичних навчальних закладів, аспірантів, викладачів кримінального права, практикуючих фахівців – юристів системи кримінальної юстиції.

  Основи судової експертизи : навчальний посібник для фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта / авт.-уклад.: Л.М. Головченко, А.І. Лозовий, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін. – X.: Право, 2016. – 928 с.

 

Навчальний посібник підготовлений з метою надання науково-методичної та практичної допомоги фахівцям у відповідних галузях науки і техніки, які мають намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта, що не працюють у державних спеціалізованих установах, працівникам державних спеціалізованих установ, а також студентам вищих навчальних закладів у процесі навчання (стажування) за навчальними дисциплінами курсу «Судова експертиза».

 

Це видання буде корисним для викладачів вищих навчальних закладів, здобувачів наукових ступенів, аспірантів, докторантів під час здійснення викладацької та науково-дослідної діяльності, а також стане в пригоді як досвідченим фахівцям, так і тим, що тільки починають свою роботу в галузі експертного забезпечення правосуддя, правоохоронних органах, судах тощо.

  Ротань В.Г. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / В.Г. Ротань, О.Є. Сонін; 16-те вид., допов. та переробл. – К.: Правова Єдність, 2015 – 600 с.

 

За основу при визначенні структури книги взято Кодекс законів про працю України. Аналіз норм КЗпП поєднується з аналізом інших законів і підзаконних актів.

 

Книга призначається юристам, що працюють у правоохоронних органах, профспілках, на підприємствах, в установах і організаціях. Вона може бути корисною для господарських керівників, працівників відділів кадрів і голо-вних бухгалтерів організацій. Законодавство враховане станом на 22 червня 2015 р.

  Науково-практичний коментар Митного кодексу України. – К.: Алерта, 2015. – 804 с.

 

В коментарі докладно проаналізовані усі статті Митного кодексу України. Нормативний матеріал подається станом на 15 червня 2015 року. Аналізуються також відповідні положення Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших законодавчих та підзаконних нормативних актів.

 

Цей коментар буде корисним для співробітників митної служби України, адвокатів, нотаріусів, юрисконсультів, викладачів, аспірантів і студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, а також всіх, хто цікавиться питаннями застосування митного регулювання на території України.

  Каркач П.М. Функції прокуратури України : навч. посіб. / П.М. Каркач. – X. : Право, 2015. – 248 с.

 

У навчальному посібнику розглядаються функції прокуратури України, які передбачені в Законі України «Про прокуратуру» – підтримання державного обвинувачення в суді, представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом, нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
Функції прокуратури розглядаються з врахуванням змін, внесених Законом України № 578-УІІІ від 2 липня 2015 р.

 

Для студентів, викладачів юридичних вузів та практичних працівників органів прокуратури.

  Лапкін А.В. Закон України «Про прокуратуру»: науково-практичний коментар / А.В. Лапкін. – X. : Право, 2015. – 680 с.

 

У науково-практичному коментарі роз’яснюються положення нового Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. (в редакції від 16 липня 2015 р.) у системному зв’язку із Конституцією України, оновленим галузевим законодавством, міжнародно-правовими актами з питань прокурорської діяльності та відомчими актами Генерального прокурора України. Теоретично обґрунтовуються пропозиції щодо тлумачення проблемних положень цього Закону, подолання колізій і прогалин, які у ньому містяться.

 

Для практичних працівників органів прокуратури України, студентів, аспірантів, викладачів вищих юридичних навчальних закладів і факультетів, а також усіх, хто цікавиться прокурорською діяльністю.

  Кримінальне право України: загальна частина : підручник / В.І. Борисов, В.Я. Тацій, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. – 5-те вид., переробл. і допов. – X. : Право, 2015. – 528 с.

 

У підручнику на підставі Кримінального кодексу України 2001 р., досягнень науки кримінального права та з урахуванням судової практики висвітлюються основні питання Загальної частини кримінального права України, а також наводяться відомості про основні напрями (школи) науки кримінального права. У п’ятому виданні підручника враховано зміни та доповнення до Кримінального кодексу України, які відбулися за період із 2001 р. до 1 березня 2015 р., положення інших нормативно-правових актів, а також рішення Конституційного Суду України, постанови, ухвали і висновки Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

 

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також наукових і практичних працівників.

  Кримінальне право України: особлива частина : підручник / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. проф. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. – 5-те вид., переробл. і допов. – X.: Право, 2015. – 680 с.

 

У підручнику на підставі Кримінального кодексу України 2001 р., досягнень науки кримінального права та з урахуванням судової практики висвітлюються основні питання Особливої частини кримінального права України. У п’ятому виданні підручника враховано зміни і доповнення до КК України, які відбулися за період з 2001 р. до 1 березня 2015 р., положення інших нормативно-правових актів, а також рішення Конституційного Суду України, постанови, висновки і ухвали Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

 

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також наукових і практичних працівників.

  Каркач П.М. Прокурор у підготовчому судовому провадженні : навч. посіб. / П.М. Каркач. -X. : Право, 2015. -60 с.

 

У навчальному посібнику розглядаються питання процесуальної діяльності прокурора при підготовці до судового розгляду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, про звільнення від кримінальної відповідальності.

 

Для студентів, викладачів юридичних вузів, практичних працівників органів прокуратури.

  Сучасна кримінально-правова система в Україні: реалії та перспективи: монографія / Ю.В. Баулін, М.В. Буроменський, В.В. Голіна та ін., під загальною редакцією академіка НАПрН України Ю.В. Бауліна. – К.: ВАІТЕ, 2015. – 688 с.

 

Монографія присвячена актуальним питанням функціонування вітчизняної кримінально-правової системи. Колектив авторів поставив за мету детально дослідити основні складові зазначеної системи та окреслити шляхи і перспективи її удосконалення, зокрема, виходячи з євроінтеграційних процесів, які останнім часом стали головним напрямом зовнішньої політики Української держави.

 

Монографія розрахована на наукових співробітників, викладачів, аспірантів та студентів.

  Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право: колективна монографія / за заг. ред. Задорожнього О.В. – К. : К.І.С., 2014. – 1016 с.

 

В монографії подано міжнародно-правовий аналіз подій в Україні з кінця листопада 2013 року до літа 2014 року (робота над текстом в основному завершена в кінці липня 2014 року). Провідні вітчизняні юристи-міжнародники роблять міжнародно-правовий аналіз, а також намагаються дати правову кваліфікацію подіям на Майдані Незалежності у Києві під час Революції гідності (листопад 2013 — лютий 2014), агресії РФ щодо України, що мала наслідком анексію Криму, а також подіям на сході України, зокрема діяльності угрупувань «ДНР» та «ЛНР». Значна увага приділена захисту прав і свобод грома¬дян під час цих подій.

  Каркач П.М. Прокурор у судовому провадженні (процесуальні та криміналістичні аспекти): навч. посіб. / П.М. Каркач. – X. : Право, 2014. – 184 с.

 

У навчальному посібнику розглядається одна з найважливіших конституційних функцій прокуратури – підтримання державного обвинувачення в суді. При цьому досліджуються процесуальні та криміналістичні аспекти участі прокурора в судовому процесі, перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку та судових рішень за нововиявленими обставинами.

 

Для студентів, викладачів юридичних вузів та практичних працівників органів прокуратури.

  Дячкін О.П. Кримінальна відповідальність за посягання на електричні мережі, кабельні лінії зв’язку та їх обладнання: монографія / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.П. Ємельянова. – Д.: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2007. – 116 с.

 

Монографія присвячена розробці проблем кримінальної відповідальності за посягання на електричні мережі, кабельні лінії зв’язку та їх обладнання. У виданні на основі чинного кримінального законодавства розглядається комплекс проблем, пов’язаних з визначенням об’єкта та предмета злочинів, об’єктивної сторони та суб’єктивних ознак складів злочинів, передбачених статтями 188, 1941, 360 КК України, вирішуються питання кваліфікації і шляхи вдосконалення кримінального законодавства.

 

Для науковців, курсантів і студентів вищих юридичних навчальних закладів, працівників правоохоронних органів, суддів і всіх, хто цікавиться кримінальним правом України.

  Попов Г.В. Захист прокурором прав і свобод дітей: моногр. / Г.В. Попов. – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – 384 с.

 

У монографії детально аналізуються проблеми захисту прокурором прав і свобод дітей за межами кримінального судочинства; процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених неповнолітніми; підтримання державного обвинувачення прокурором у провадженнях вказаної категорії; діяльності органів прокуратури у сфері протидії злочинності неповнолітніх; нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх. Пропонуються напрями оптимізації роботи прокуратури із захисту прав і свобод дітей.

 

Монографія розрахована на працівників органів прокуратури, викладачів і наукових працівників, аспірантів та студентів вищих юридичних навчальних закладів.

  Заходи забезпечення кримінального провадження: наук.-практ. посіб. / [Богатирьова О.І., Галай А.О., Гладун О.З. та ін.]; за заг. ред. доктора юридичних наук, професора В.Т. Маляренка. – К. : Національна академія прокуратури України, 2015. – 310 с.

 

У науково-практичному посібнику висвітлено теоретичні та практичні проблеми, що стосуються обрання, зміни та скасування заходів забезпечення кримінального провадження. Окремо розглянуто питання прокурорського нагляду та судового контролю при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження. З огляду на завдання щодо органічного поєднання новітніх досягнень науки з практичними потребами прокурорської діяльності при підготовці посібника використано велику кількість джерел, у тому числі статистичні дані, інформаційні бази, рішення Європейського суду з прав людини, матеріали прокурорсько-слідчої діяльності. Відтак, посібник покликаний максимально забезпечити потреби прокурорської практики.

 

Видання орієнтоване на працівників прокуратури та інших правоохоронних органів, викладачів, аспірантів і студентів юридичних вищих навчальних закладів.

  Дяченко В.І. Військова прокуратура в Україні: навч. посіб. / В.І. Дяченко. – К. : Національна академія прокуратури України, 2015. – 254 с.

 

У навчальному посібнику розглянуто основні положення про створення, розвиток, організацію та діяльність органів військової прокуратури України з урахуванням конституційних функцій, покладених на військову прокуратуру, та правові інститути, передбачені у Законі України «Про прокуратуру».

 

Видання буде корисне для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів України, а також для тих, хто цікавиться діяльністю органів військової прокуратури.

  Професійна етика прокурора: збірник нормативно-правових актів / упоряд. : Кощинець В.В., Морозов Ю.В., Єрмак О.В. та ін.,за заг. ред. О.М. Литвака. – К. : Національна академія прокуратури України, 2015. – 260 с.

 

У збірнику нормативно-правових актів «Професійна етика прокурора» розглянуто міжнародні стандарти щодо етики, а також нормативне регулювання професійної поведінки при здійсненні діяльності прокурора в Україні. Зокрема, приділено увагу нормативним вимогам до етичної поведінки суддів, адвокатів, працівників правоохоронних органів, державних службовців та журналістів.

 

Видання буде корисне для працівників органів прокуратури, кандидатів на посаду прокурора та молодих вчених.

  Лазаренко С.Ж. Прояви корупції в системі професійної освіти: запобігання та протидія : методичний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів / С.Ж. Назаренко. – Донецьк : Юго-Восток, 2014. – 214с.

 

У методичному посібнику викладено суть, процеси і механізми в антикорупційному законодавстві та шляхи реалізації антикорупційної політики в Україні.

 

Видання адресоване педагогам, працівникам управлінських структур професійної освіти, слухачам курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів, науковим працівникам, аспірантам, магістрантам, широкому колу педагогічної громадськості.

  Прояви корупції в системі освіти: запобігання та протидія: навч.-мет. посіб. / К.А. Бабенко, Н.Г. Діденко, М.В. Кондрашова та ін. — К.: Грамота, 2015. — 184 с.

 

У навчально-методичному посібнику викладено сутність антикорупційного законодавства та шляхи реалізації антикорупційної політики в Україні з урахуванням нових антикорупційних законів; запропоновано систему знань і вмінь, які забезпечують здатність запобігати виникненню корупційних діянь, протидіяти проявам корупції та усувати наслідки правопорушень, пов’язаних із корупцією у сфері освіти.

 

Для педагогів, працівників управлінських структур, слухачів курсів підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, наукових працівників, аспірантів, магістрантів, широкого кола педагогічної громадськості.

  Марочкін О.І. Мотивування процесуальних рішень слідчого:моногр. / О.І. Марочкін. – К.: Національна академія прокуратури України, 2015. – 214 с.

 

У монографії розглянуто процесуальні рішення слідчого як форму реалізації його компетенції. Досліджено поняття процесуальних рішень слідчого, вимоги до них та надано їх авторську класифікацію. З’ясовано сутність мотивування процесуальних рішень слідчого та проаналізовано особливості мотивування окремих процесуальних рішень слідчого. На основі проведеного автором дослідження слідчої та судової практики сформульовано низку науково обґрунтованих висновків та пропозицій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання вимог до мотивування процесуальних рішень слідчого.

 

Для науковців, викладачів, практичних працівників, студентів вищих юридичних навчальних закладів.

  Загиней 3.Кримінально-правова герменевтика: монографія / 3. Загиней. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2015. – 380 с.

 

У монографії визначено концептуальні засади дослідження кримінально-правової герменевтики, зокрема: охарактеризовано текст кримінального закону як предмет герменевтики, засоби і прийоми побудови тексту кримінального закону України та їх значення для герменевтики, змістовну еквівалентність кримінального закону України.

 

Висвітлено розуміння і тлумачення як елементи герменевтики, її функції та принципи. Визначено шляхи формування кримінально-правових понять і їх значення для герменевтики, текстологічні особливості тексту кримінального закону України, його спеціальні категорії. Встановлено значення для кримінально-правової герменевтики нормотворчої техніки, юридичних конструкцій, законодавчих дефініцій, приміток статей. Охарактеризовано поняття, рівні й основні недоліки змістовної еквівалентності кримінального закону України, особливості герменевтики переліків та оцінних понять кримінального закону України.

  Зарубіжний досвід створення та діяльності спеціальних антикорупційних органів:наук.-практ. посіб. / З.А. Загиней, В.М. Драган, О.Н. Ярмиш та ін. – К.: Національна академія прокуратури України, 2015. – 314 с.

 

У науково-практичному посібнику проаналізовано міжнародні стандарти створення та діяльності спеціальних антикорупційних органів, охарактеризовано національні спеціальні антикорупційні органи.

 

У посібнику висвітлено особливості функціонування багатоцільових установ з протидії корупції у зарубіжних країнах (Бюро з розслідування випадків корупції Республіки Сінгапур, Незалежної антикорупційної комісії Гонконгу, Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща, Спеціальної слідчої служби Литовської Республіки, Бюро із запобігання та боротьби з корупцією Латвійської Республіки, Національного центру по боротьбі з корупцією Республіки Молдова). З’ясовано питання діяльності спеціалізованих прокуратур по боротьбі з корупцією Федеративної Республіки Німеччина та спеціального антикорупційного органу «Лахав 433» і Об’єднаного центру інформації держави Ізраїль. Окрім того, розглянуто особливості створення та діяльності інститутів запобігання і протидії корупції у Франції, Молдові та Грузії.

  Кваша О.О., Харко Д.М. Виконавець злочину у структурі співучасті: монографія / О.О. Кваша, Д.М. Харко. – К.: ПрАТ „Волинська обласна друкарня”, 2015. – 224 с.

 

Монографія присвячена висвітленню однієї з найбільш актуальних та складних проблем юридичної науки – кримінально-правовій характеристиці виконавця як співучасника злочину. На підставі застосування системно-структурного підходу сформульовані нові теоретичні положення, уточнено зміст окремих понять, що мають значення для науки, практики, а також для вдосконалення законодавчого регулювання кримінальної відповідальності виконавця злочину.

 

Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних вищих навчальних закладів, працівників правоохоронних та судових органів.

  Тітко І.А. Нормативне забезпечення та практика реалізації приватного інтересу в кримінальному процесі України : монографія / I.А. Тітко. – X. : Право, 2015. – 448 с.

 

Монографічне дослідження присвячене комплексному вивченню теоретичних і прикладних питань, що виникають у зв’язку з реалізацією приватних інтересів у сфері кримінального судочинства. У роботі розглянуто особливості правової природи та реалізації приватних інтересів у кримінальному судочинстві, специфіку впливу приватних інтересів на кримінальні процесуальні правовідносини та нормативну регламентацію кримінальної процесуальної діяльності. Проаналізовано наявні на сьогодні проблеми практико-прикладного характеру, пов’язані з реалізацією приватних інтересів як при здійсненні кримінального провадження за загальною процедурою, так і в диференційованих формах кримінального судочинства, процесуальна специфіка яких зумовлена підвищеною вагомістю саме приватного інтересу у відповідних правовідносинах. Надано пропозиції по вдосконаленню низки інститутів чинного кримінального процесуального законодавства України.