21-22.06.2018 Міжнародна науково-практична конференція „Протидія наркозлочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення”

21-22.06.2018 Міжнародна науково-практична конференція „Протидія наркозлочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення”

2122 червня 2018 року Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ спільно з Національною академією прокуратури України, Регіональним офісом в Східній Європі Управління Організації Об’єднаних Націй з наркотиків та злочинності, Українською національною групою Міжнародної асоціації кримінального права та Департаментом протидії наркозлочинності Національної поліції України проводить міжнародну науково-практичну конференцію „Протидія наркозлочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення”, що відбудеться у місті Дніпрі (Україна).

 

До участі у конференції запрошуються представники міжнародних організацій, закладів вищої освіти, наукових установ, правоохоронних органів, недержавних установ України та іноземних держав, які на міждисциплінарному рівні будуть обговорювати проблеми щодо побудови міжнародного співробітництва з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

 

Метою конференції є об’єднання зусиль працівників правоохоронних органів України та іноземних держав, європейських та світових експертів, інших осіб, заінтересованих у розв’язанні проблем протидії наркозлочинності, дослідження досвіду у цій сфері в глобальній, регіональній та місцевій перспективі.

 

Пріоритетні напрями роботи конференції:

  • теоретико-правові та концептуальні підходи протидії наркозлочинності у світі;
  • міжнародний досвід діяльності правоохоронних органів зарубіжних країн з протидії наркозлочинності;
  • стратегія протидії наркозлочинності в Україні;
  • діяльність правоохоронних органів України у сфері протидії наркозлочинності та міжнародне співробітництво за цим напрямом;
  • протидія злочинам, пов’язаним з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, кримінально-правовими засобами;
  • виявлення, запобігання та розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;
  • контроль у сфері легального обігу наркотичних засобів в Україні та у світі.

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

 

До початку роботи конференції буде видано збірник статей у спеціальному випуску „Наукового вісника Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ”.

 

До 10 травня 2018 року матеріали для опублікування статей необхідно направити на адресу редакції: 49005, Україна, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26 (тел.: (+38056) 37096-59, (+38097) 274-47-90), або на e-mail: kirichenkooleg75@ukr.net

 

Про прийняття матеріалів до опублікування буде повідомлено авторові, також надсилається рахунок для оплати залежно від кількості сторінок публікації у готовому макеті (для представників іноземних держав та докторів наук публікація безкоштовна).

 

Заявки на участь у роботі конференції приймаються до 4 червня 2018 року (email: kirichenkooleg75@ukr.net).

 

Організаційний внесок за участь у конференції не передбачено. Усі витрати, пов’язані з проїздом та проживанням, здійснюється учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, яка їх відряджає.

 

За результатами проведення міжнародної науково-практичної конференції планується підготовка та видання колективної монографії, до якої увійдуть матеріали наукових статей, визначені редакційною колегією як найкращі.

Додаткову інформацію можна отримати у членів оргкомітету конференції:

Олег Кириченко, тел.: (+38066) 946-28-29; e-mail: kirichenkooleg75@ukr.net;

Георгій Попов, тел.: (+38044) 206-00-76;

Олександр Шамара, тел.: (+38050) 570-07-67; e-mail: shamara@ap.gp.gov.ua

 

 

ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ПОДАННЯ РУКОПИСІВ СТАТЕЙ

 

За науковим змістом статті повинні відповідати вимогам, затвердженим постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 № 7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”, а саме – структура має бути такою: постановка проблеми; аналіз публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми; мета статті; виклад основного матеріалу; висновки. Назви цих структурних елементів виділяються в тексті статті напівжирним шрифтом.

 

Рукопис публікації має бути набраний у текстовому редакторі MicrosoftWord і роздрукований у 2-х прим. на одному боці білого стандартного аркуша формату А4 та відповідати таким вимогам: поля – 2 см, шрифт – TimesNewRoman, розмір              (кегль) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; сторінки не нумеруються; перед назвою статті праворуч, окремими рядками – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь та вчене звання (за їх відсутності зазначається посада, напр., „викладач”, „здобувач”, „аспірант” та ін.), місце роботи; далі посередині – назва статті великими літерами, після назви – номер УДК; далі – анотація українською мовою (2–3 речення та 4–5 ключових слів), текст публікації; після тексту – перелік використаних джерел (в алфавітному порядку або в порядку використання) без повторів, із дотриманням чинних вимог щодо бібліографічного оформлення. У самому тексті також зазначаються посилання на використані джерела (у квадратних дужках – номер посилання за списком, що в кінці тексту, та номери сторінок).

 

Після переліку використаних джерел – анотація англійською мовою (П.І.Б. автора і назва статті, текст на 2000–2500 знаків з пробілами, 4–5 ключових слів).

 

У кінці рукопису – підпис автора і дата.

 

Обсяг статті (без урахування анотацій і переліку використаних джерел) – 8–12 сторінок. До рукопису статті додаються:

  • рецензія, завірена печаткою відповідної установи (для авторів, які мають наукові ступені або вчені звання, наявність рецензії не обов’язкова);
  • довідка про автора: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада, місце роботи, науковий ступінь та вчене звання, службова адреса, контактні телефони, e-mail;
  • електронні носії рукопису та фото автора (у форматі jpeg) – компакт-диск (CD-R).

 

Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, не приймаються. Рукописи та електронні носії не повертаються. Редакція залишає за собою право без погодження з автором вносити до тексту рукопису зміни, доповнення, а також перейменовувати його. У разі надходження матеріалів з інших установ обов’язково здійснюється їх додаткове рецензування на відповідних кафедрах університету. За достовірність викладених у публікаціях фактів та результатів власних досліджень відповідальність несуть їхні автори. При цитуванні матеріалів збірника посилання на видання обов’язкове. Статті, які вже опубліковані або подані для друку в інші видання, не приймаються.

 

 

ЗАЯВКА

на участь у міжнародній науково-практичній конференції

Протидія наркозлочинності в Україні та у світі:

проблеми та шляхи їх вирішення”

 

Прізвище_________________ Ім’я______________ По батькові__________________

Науковий ступінь________________________ Вчене звання_____________________

Посада _________________________________________________________________

Повна назва та поштова адреса організації/установи _______________________ ________________________________________________________________________

Назва доповіді ___________________________________________________________

Співдоповідачі            (П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи)

Форма участі (необхідне виділити): 1) виступ;

2) участь в обговоренні проблемного питання.

Дмитро Томіленко
Томіленко Дмитро